Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
resort
[ri:'zɔ:t]
|
danh từ
phương kế, phương sách
phương sách duy nhất của chúng tôi là báo cho cảnh sát biết
như là phương sách cuối cùng
( resort to something ) sự viện đến, dùng đến
việc này phải làm mà không dùng đến vũ lực
trung tâm nghỉ ngơi đại chúng; nơi nghỉ
nơi nghỉ mát ở bờ biển
nơi trượt tuyết
nơi dưỡng bệnh
Brighton là nơi nghỉ tuyệt nhất ở bờ biển miền Nam
khách sạn hoặc nhà khách cho những người đi nghỉ
nội động từ
( to resort to something ) phải sử dụng đến; phải viện đến
phải sử dụng đến bạo lực
dùng đến bạo lực cách mạng
ngoại động từ
thường xuyên lui tới, hay lai vãng (nơi nào)
thường la cà các quán rượu
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
resort
|
resort
resort (n)
option, recourse, alternative, course of action, possibility, choice, help