Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
desire
[di'zaiə]
|
danh từ
sự thèm muốn; sự mong muốn, sự ao ước, sự khát khao, sự mơ ước, lòng thèm muốn, lòng khát khao
tỏ lòng mong muốn làm việc gì
thoả mãn một sự mơ ước
vật mong muốn, vật ao ước
dục vọng
lời đề nghị, lời yêu cầu; lệnh
làm việc gì theo lời yêu cầu của ai
ngoại động từ
thèm muốn; mong muốn, ao ước, khát khao, mơ ước
ao ước cái gì
mong muốn làm việc gì
đề nghị, yêu cầu; ra lệnh
yêu cầu ai làm việc gì
Chuyên ngành Anh - Việt
desired
|
Kỹ thuật
muốn có, đòi hỏi
Toán học
muốn có, đòi hỏi
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
desired
|
desired
desired (adj)
wanted, anticipated, sought after, looked-for, favorite, chosen, preferred
antonym: unwanted