Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
aid
[eid]
|
danh từ
sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ
khu cấp cứu trong bệnh viện
viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ
người giúp đỡ, người phụ tá
(sử học) thuế nộp cho nhà vua
( số nhiều) những phương tiện trợ giúp
phương tiện trợ giúp
nhờ sự giúp đỡ của
(xem) lend
tất cả những cái này dùng để làm gì?
ngoại động từ
giúp đỡ
giúp một em bé mồ côi học hành
là đồng phạm xúi giục của ai