Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
abet
[ə'bet]
|
ngoại động từ
xúi làm bậy, tiếp tay làm bậy