Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
sad
[sæd]
|
tính từ
buồn rầu, buồn bã
trông buồn
tồi; đáng trách
một tình trạng tồi tệ về công việc
một trường hợp tàn nhẫn đáng trách
đáng buồn; làm cho cảm thấy thương hại, làm cho cảm thấy ân hận
không xốp, chắc (bánh)
chết (màu sắc)
màu chết
tiếc thay (được dùng ở đầu câu)
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
sad
|
sad
sad (adj)
 • unhappy, miserable, depressed, gloomy, down, blue (informal), wretched, dejected, despondent, desolate, forlorn, sorrowful, melancholy, woeful
  antonym: happy
 • depressing, gloomy, miserable, cheerless, heartbreaking, distressing, poignant, moving
  antonym: cheerful
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]