Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
lab
[læb]
|
Cách viết khác : laboratory [lə'bɔrətəri]
như laboratory
viết tắt
Công đảng Anh ( Labour Party )
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
lab
|
lab
lab (n)
workroom, workshop, test center, laboratory, test bed

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]