Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
anti
['ænti]
|
giới từ
chống lại
họ hoàn toàn chống lại các chính sách mới
tiền tố
đối lập, chống lại
chống người (sát thương)
ngược, trái với
nhân vật phản diện
phòng ngừa
diệt khuẩn, sát trùng
chống đông lạnh, chống đóng băng
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
anti
|
anti
anti (adj)
opposed to, against, antagonistic, averse (formal), ill-disposed, hostile, set against
antonym: pro

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]