Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
written
['ritn]
|
động tính từ quá khứ của write
tính từ
viết ra, được thảo ra; trên giấy tờ, thành văn bản
một kỳ thi viết
bằng chứng được viết ra
văn bản
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
written
|
written
written (adj)
on paper, printed, in black and white, in print