Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
differently
['difrəntli]
|
phó từ
khác, khác nhau, khác biệt
nghĩ khác hẳn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
differently
|
differently
differently (adv)
in a different way, another way, in your own way, otherwise, inversely, contrarily
antonym: similarly