Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
workshop
['wə:k∫ɔp]
|
danh từ
phân xưởng (sửa chữa, chế tạo máy móc...) (như) shop
hội thảo
Chuyên ngành Anh - Việt
workshop
['wə:k∫ɔp]
|
Kỹ thuật
xưởng, phân xưởng
Xây dựng, Kiến trúc
xưởng, phân xưởng
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
workshop
|
workshop
workshop (n)
 • clinic, seminar, practicum, class, meeting, placement
 • shop, plant, factory, garage, yard, works
 • studio, workspace, workroom, workplace, atelier, pottery
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]