Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
underwear
['ʌndəweə]
|
Cách viết khác : underclothes ['ʌndəklouðz]
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
underwear
|
underwear
underwear (n)
underclothes, underclothing, underthings, undies (informal)
underwear (types of)
 • teddy, body suit, bra, camisole, chemise, string vest, undershirt, union suit, vest
 • bloomers, boxer shorts, brassiere, briefs, camiknickers, corset, crinoline, drawers (dated), foundation garment, G-string, girdle, jockstrap, knickers, long johns, nylons, panties, pantyhose, petticoat, slip, stockings, thong, tights, underpants, underskirt
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]