Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
hello
[hə'lou]
|
Cách viết khác : hallo [hə'lou]
như hallo
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
hello
|
hello
hello (interj)
greetings, hi (informal), good morning, good day, morning, good afternoon, ciao (informal), howdy (US, informal)
antonym: goodbye

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]