Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
furthermore
[,fə:ðə'mɔ:]
|
phó từ
hơn nữa, vả lại
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
furthermore
|
furthermore
furthermore (conj)
and, moreover, also, what is more, in addition, likewise

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]