Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
dangerous
['deindʒrəs]
|
tính từ
nguy hiểm; hiểm nghèo, nguy ngập, nguy cấp (bệnh)
nham hiểm, lợi hại, dữ tợn
một người nham hiểm
một đối thủ lợi hại
có vẻ dữ tợn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
dangerous
|
dangerous
dangerous (adj)
 • unsafe, hazardous, risky, treacherous, perilous, precarious, chancy, daring, threatening, dodgy (UK, informal)
  antonym: safe
 • grave, serious, critical, grievous, alarming
  antonym: safe
 • Từ thông dụng khác
   
  e [i:]
   
  dump ['dʌmp]
   
  portrait ['pɔ:treit]
   
  chemistry ['kemistri]
   
  compute [kəm'pju:t]
   
  meat [mi:t]