Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
dad
[dæd]
|
Cách viết khác : daddy ['dædi]
danh từ
(thông tục) ba, cha, bố, thầy
Chuyên ngành Anh - Việt
dad
[dæd]
|
Hoá học
thông gió vào khoang (có khí mỏ)
Kỹ thuật
thông gió vào khoang (có khí mỏ)
Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]