Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
sperm
[spə:m]
|
danh từ, số nhiều sperm , sperms
(sinh vật học) tinh dịch; chất dịch chứa tinh trùng của giống đực làm thụ thai
Chuyên ngành Anh - Việt
sperm
[spə:m]
|
Kỹ thuật
tinh dịch
Sinh học
tinh dịch
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
sperm
|
sperm
sperm (n)
  • semen, spermatozoa, seed, ejaculate
  • cell, gamete, spermatozoon