Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
red-letter
['red'letə]
|
tính từ
viết bằng chữ đỏ (trên lịch); (nghĩa bóng) được coi là ngày vui mừng
ngày nghỉ, ngày lễ; ngày vui mừng