Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phau phau
[phau phau]
|
xem phau (láy)
Từ điển Việt - Việt
phau phau
|
trạng từ
như phau
đàn cò trắng phau phau