Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
phau
[phau]
|
Spotless, immaculate.
Spotlessly white.
Absolutely spotless.
Từ điển Việt - Việt
phau
|
trạng từ
rất trắng
bạc phau cầu giá, đen rầm ngàn mây (Truyện Kiều)