Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
oppression
[ə'pre∫n]
|
danh từ
sự đàn áp, sự áp bức
những nạn nhân của sự áp bức
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
oppression
|
oppression
oppression (n)
domination, coercion, cruelty, tyranny, subjugation, persecution, harassment, repression
antonym: liberty