Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
livelong
['livlɔη ; 'laivlɔη]
|
tính từ
( the livelong day / night ) cả chiều dài của ngày/đêm; suốt cả ngày/đêm