Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jewel-case
['dʒu:əlkeis]
|
Cách viết khác : jewel-box ['dʒu:əlbɔks]
như jewel-box