Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jewel-box
['dʒu:əlbɔks]
|
Cách viết khác : jewel-case ['dʒu:əlkeis]
danh từ
hộp đựng châu báu; hộp nữ trang