Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
helpless
['helplis]
|
tính từ
không có khả năng hoạt động nếu không có sự giúp đỡ; cần sự giúp đỡ của người khác
một đứa bé/người tàn phế/người say rượu không tự lực được
phải chọc mới cười được
không có sự giúp đỡ; không bảo vệ được
họ bất lực khi không có vũ khí trong tay
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
helpless
|
helpless
helpless (adj)
powerless, weak, feeble, dependent, vulnerable, unaided, defenseless
antonym: self-reliant
helpless (adv)
high and dry, up the creek (informal), in the lurch, washed up, stranded, abandoned, destitute, deserted