Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dread
[dred]
|
danh từ
sự kinh sợ, sự kinh hãi, sự khiếp sợ, sự khiếp đảm
điều làm kinh hãi, vật làm khiếp sợ
động từ
kinh sợ, kinh hãi, khiếp sợ
nghĩ đến mà sợ; sợ
nghĩ đến ốm mà sợ; sợ bị ốm
sợ làm gì
sợ rằng...