Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
disagree
[,disə'gri:]
|
nội động từ
khác, không giống, không khớp
những câu chuyện kể lại không khớp nhau
không hợp, không thích hợp
khí hậu không hợp với anh ta
bất đồng, không đồng ý
không đồng ý với ai về cái gì
bất hoà
bất hoà với ai
Từ điển Anh - Anh
disagree
|

disagree

disagree (sə-grēʹ) verb, intransitive

disagreed, disagreeing, disagrees

1. To fail to correspond: our figures disagree. See synonyms at differ.

2. a. To have a differing opinion: She disagrees with him on everything. They say it will rain, but I disagree. b. To dispute or quarrel.

3. To cause adverse effects: Caffeine disagrees with me.

 

[Middle English disagreen, from Old French desagreer : des-, dis- + agreer, to agree. See agree.]

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
disagree
|
disagree
disagree (v)
  • affect, upset, be injurious to, cause problems, make ill, strike down, distress
  • differ, oppose, vary, diverge, conflict, deviate, be dissimilar
    antonym: agree
  • argue, quarrel, wrangle, dispute, bicker, clash, fall out, row, fight
    antonym: agree