Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
adjacence
[ə'dʒeisns]
|
Cách viết khác : adjacency [ə'dʒeisnsi]
danh từ
sự gần kề, sự kế liền