Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đắng
[đắng]
|
tính từ
bitter
bitterness
Từ điển Việt - Việt
đắng
|
tính từ
có vị làm khó chịu trong miệng
thuốc đắng
cảm giác thất bại
thua một trận đắng