Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
arduous
['ɑ:djuəs]
|
tính từ
khó khăn, gian khổ, gay go
một công việc khó khăn gian khổ
hết sức mình, miệt mài, gắng gỏi
sự cố gắng hết sức mình
cheo leo, khó trèo
con đường dốc
Từ điển Anh - Anh
arduous
|

arduous

arduous (ärʹj-əs) adjective

1. Demanding great effort or labor; difficult: "the arduous work of preparing a Dictionary of the English Language" (Macaulay).

2. Testing severely the powers of endurance; strenuous: a long, arduous, and exhausting war.

3. Hard to traverse, climb, or surmount. See synonyms at burdensome, hard.

 

[From Latin arduus, high, steep.]

arʹduously adverb

arʹduousness noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
arduous
|
arduous
arduous (adj)
difficult, hard, laborious, grueling, demanding, strenuous, onerous, tiring, toilsome, taxing, operose (formal)
antonym: easy