Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
usually
['ju:ʒəli]
|
phó từ
theo cách thông thường; thường thường
nó thường dậy sớm
hôm nay căng tin đông hơn thường lệ
anh thường hay làm gì sau khi ăn cơm trưa?