Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
teaching
['ti:t∫iη]
|
danh từ
sự dạy; công việc dạy học; nghề dạy học
dạy học là một nghề đòi hỏi cao
cái được dạy; lời dạy; lời giáo huấn; bài học
bài học kinh nghiệm
những lời dạy của Lê-nin