Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
strictly
['striktli]
|
phó từ
một cách nghiêm khắc; hoàn toàn
cấm ngặt hút thuốc lá
nói đúng ra