Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
seeing
['si:iη]
|
liên từ
xét thấy sự thật là; do, bởi vì (như) seeing that , seeing as
bởi vì thời tiết xấu, chúng mình sẽ ở nhà
danh từ
việc nhà
Từ liên quan
see