Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pepperbox
['pepə,bɔks]
|
Cách viết khác : pepper-caster [,pepə'kɑ:stə] pepper-castor [,pepə'kɑ:stə]
danh từ
lọ hạt tiêu (như) pepper-pot