Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pepper-caster
[,pepə'kɑ:stə]
|
Cách viết khác : pepperbox ['pepə,bɔks]
như pepperbox