Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
nisi
['naisai]
|
liên từ
(pháp lý) trừ phi
quyết định (ly hôn...) có hiệu lực sau một thời gian trừ phi có lý do khác bác bỏ