Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kilt
[kilt]
|
Cách viết khác : filibeg ['filibeg]
danh từ
váy (của người miền núi và lính Ê-cốt)
ngoại động từ
vén lên (váy)
xếp nếp (vải)
Từ liên quan
dress pleat skirt wear