Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
investor
[in'vestə]
|
danh từ
người đầu tư
Việt Nam sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón các nhà đầu tư nước ngoài