Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fruitless
['fru:tlis]
|
tính từ
không ra quả, không có quả
không có kết quả, thất bại; vô ích
những cố gắng vô ích