Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
explain
[iks'plein]
|
động từ
giảng, giảng giải, giải nghĩa
giải thích, thanh minh
thanh minh về thái độ của mình
thanh minh (lời nói bất nhã...)
giải thích làm cho hết sợ (ma...)