Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
energic
[i'nə:dʒik]
|
tính từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) energetic