Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
energetic
[,enə'dʒetik]
|
tính từ
mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực