Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dudgeon
['dʌdʒən]
|
danh từ
sự tức giận, sự phẫn nộ
hết sức phẫn nộ, hết sức tức giận