Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
crying
['kraiiη]
|
tính từ
khóc lóc, kêu la
rõ ràng, hiển nhiên; trắng trợn
sự bất công trắng trợn