Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
carefully
['keəfuli]
|
phó từ
cẩn thận, chu đáo
nhớ lái xe cẩn thận!