Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
borrowed
['bɔroud]
|
tính từ
vay, mượn
bộ cánh đi mượn (sáo mượn lông công)
Còn sống sau một cơn bạo bệnh hiểm nghèo