Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
adroitly
[ə'drɔitli]
|
phó từ
khéo léo
anh ta lùi xe một cách khéo léo