Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
payable
['peiəbl]
|
tính từ
có thể trả, phải trả
trả cho người cầm giấy
có lợi