Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Pháp - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Pháp - Việt
aperçu
|
danh từ giống đực
cái nhìn bao quát; đại thể
đưa ra một cái nhìn tổng thể về tình hình
(điều) nhận xét
những nhận xét rất tinh tế