Đề thi:Dịch đoạn văn
9 WORDS WOMEN USE

9 WORDS WOMEN USE

Women are often misunderstood by men. That’s why men should know the words used by women to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminologies. Here are the top 9 words women often use to hide their feelings:Hình minh hoạ


1. Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

2.
Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.


3.
Nothing: This is the calm before the storm. This means “something”, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in “fine”.


4. Go Ahead
: This is a dare, not permission. Don't do it!


5.
Loud Sigh: This is not actually a word, but a non-verbal statement often misunderstood mostly by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is standing here, wasting her time arguing with you about “nothing”.


6.
That's Okay!: This is another dangerous statement women use. That's okay means she will think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.


7.
Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say “you're welcome”.


8. Whatever
: This is a woman's way of saying "F-YOU!"


9.
Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will result in a man asking, "What's wrong?" For the woman's response refer to 3.
==================================
Mời các bạn xem thêm đoạn phim minh hoạ vui để hiểu rõ hơn bài viết này
:

* Hình ảnh và video clip chỉ dùng để minh hoạ, không cần dịch
Đáp án của BGK

9 WORDS WOMEN USE

9 từ các bà các cô thường dùng


Women are often misunderstood by men. That’s why men should know the words used by women to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminologies.

Đàn ông thường không hiểu được ý của các bà các cô.  Đó là lý do tại sao đàn ông nên biết các từ mà các bà các cô thường dùng để cảnh báo cho họ biết trước những cuộc cãi cọ có thể tránh đi nếu nắm được những từ chỉ các nàng mới dùng này.

-----------------------

Misunderstand: to fail to realize the real or intended meaning of something, the true nature of something, or what somebody is really like

-----------------------

Here are the top 9 words women often use to hide their feelings:

Sau đây là 9 từ các nàng thường dùng để che giấu cảm xúc của mình:

1. Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

1. Tốt thôi: Đây là từ các bà các cô sử dụng để chấm dứt tranh cãi khi họ đúng và bạn cần ngậm miệng lại.

-----------------------

Fine: very well, fine, alright, all right, OK (an expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence) (Tốt thôi, được thôi, được rồi)

-----------------------

2. Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.

2. Năm phút : Nếu nàng đang sửa soạn quần áo/điểm trang thì năm phút nghĩa là nửa tiếng đồng hồ. Còn năm phút sẽ đúng năm phút khi bạn được cho coi thi đấu trên ti-vi thêm năm phút nữa là phải đứng lên giúp nàng làm việc nhà ngay.

-----------------------

Only:  no more and no less: just the particular amount specified (đúng, chính xác)

-----------------------

3. Nothing: This is the calm before the storm. This means “something”, and you should be on your toes. Arguments that begin with “nothing” usually end in “fine”.

3. Chả hết: Đây là gió lặng trước bão tố. Điều này có nghĩa là "gì" đấy, và bạn nên liệu thần hồn. Những trận cãi nhau mà bắt đầu bằng câu “chẳng có gì hết” thì thường sẽ kết thúc bằng câu “Tốt thôi”.

-----------------------

the calm before the storm: a quiet period just before a period of great activity or excitement

Be on one’s toes:  alert, watchful and ready to deal with whatever happens

-----------------------

4. Go Ahead: This is a dare, not permission. Don't do it!

4. Cứ làm tiếp đi: Đây là lời thách đố/đe doạ chớ không phải cho phép đâu. Đừng dại mà làm nhé!

-----------------------

Dare:  to challenge somebody to do something, usually something dangerous or frightening (thách đố, đe doạ)

-----------------------

5. Loud Sigh: This is not actually a word, but a non-verbal statement often misunderstood mostly by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is standing here, wasting her time arguing with you about “nothing”.

5. Thở dài sườn sượt: Đây thực ra không phải là một từ, mà là sự bày tỏ không thành lời mà đa phần các ông thường không hiểu ý nghĩa thực sự của nó là gì. Thở dài sườn sượt nghĩa là nàng nghĩ bạn là một thằng ngốc và tự hỏi chẳng biết sao nàng lại đứng đây, phí thì giờ tranh cãi với bạn về ba chuyện "nhảm nhí".

-----------------------

Nothing: something of no importance

-----------------------

6. That's Okay: This is another dangerous statements women use. That's okay means she will think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.

6. Được thôi: Đây là câu tuyên bố nguy hiểm khác mà các bà các cô sử dụng. “Được thôi” nghĩa là nàng sẽ suy nghĩ thiệt lâu và thiệt kỹ trước khi quyết định xem bạn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của bạn như thế nào và vào lúc nào.

-----------------------

That's Okay: Never mind; don't bother (Được thôi, Không sao)

-----------------------

7. Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say “you're welcome”.

7. Cám ơn : Khi nàng cám ơn bạn, đừng thắc mắc hay choáng váng/ngạc nhiên/ngất xỉu. Chỉ cần nói "Không có chi" là đủ.

-----------------------

faint: lose consciousness briefly: to become unconscious, especially for a short time

-----------------------

8. Whatever: This is a woman's way of saying "F-YOU!"

8. Sao cũng được: Đây là cách nàng nói "Kệ tía anh!"

-----------------------

Whatever:  expressing mild disagreement: used to indicate that the speaker disagrees with what has just been said but is not prepared to argue (informal)

Fuck you: Expression to show discontent with the other party, or to show contempt, disgust or hatred (Mặc kệ anh, thây kệ anh, kệ tía anh)

-----------------------

9. Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will result in a man asking, "What's wrong?" For the woman's response refer to 3.

9. Khỏi lo, biết quá rồi: Một câu tuyên bố nguy hiểm khác, có nghĩa đây là chuyện nàng đã bảo mình làm mấy lần rồi, mà giờ đang tự thân làm chuyện đó. Câu này sẽ làm người đàn ông hỏi, "Sao vậy em? " Để biết thêm câu trả lời của nàng xin xem câu 3.

-----------------------

For:  in order to get

I got it: I understood it.  (Tôi biết anh sẽ không chịu làm nên tôi làm phứt cho xong)